Skip to main content

Examen Rubics 2024 v 2023

Portfolio-examen SPL Rubics  SD_SD20_PF1_B1-K1-2_3v1.

Kerntaak 1

K1W1 - Planning

Nieuw

 1. De uitgangspunten, technische en functionele eisen en wensen zijn bepaald en gedocumenteerd.
  • De eisen zijn zodanig concreet beschreven dat een objectieve buitenstaander kan bepalen wanneer het project klaar is.
 2. Op basis van de functionaliteit is een complete en realistische planning gemaakt.
  • In de planning komen de user stories terug.
  • De planning is realistisch volgens professionele inschatting.
  • Planning is consistent (ruim of krap) en de tijdsaanduiding is eenduidig (dus bijvoorbeeld in uren).
  • De taken zijn voldoende fijnmazig. Richtlijn: in uren of dagdelen.
 3. De gestelde doelen en planning zijn bewaakt.

Oud

 1. De uitgangspunten zijn juist verwerkt (Definition of done) en de eisen en wensen zijn verwerkt in de user stories.
 2. De user stories voldoen aan de criteria (wie, wat, waarom en realistisch).
 3. Op basis van de user stories is een complete en realistische planning gemaakt.
 4. De voortgang is bewaakt en de juiste keuzes/afwegingen zijn gemaakt op basis van prioriteiten.

Verandering

 1. User story's zijn niet meer verplicht


K1W2 - Ontwerp

Nieuw

 1. De eisen en wensen zijn vertaald naar een passend, eenduidig en volledig ontwerp.
 2. Er is gebruik gemaakt van relevante of toepasselijke schematechnieken (bijv. activiteitendiagram, klassendiagram, ERD, use case diagram).
  • Minimaal 2 goede schematechnieken die inhoudelijk voor het grootste gedeelte (80%) inhoudelijk juist zijn.
 3. De gemaakte keuzes in het ontwerp zijn onderbouwd met steekhoudende argumenten, waarbij rekening is gehouden met haalbaarheid, privacy en security.
  • Er wordt uitgelegd waarom keuzes zijn gemaakt en twee van de vier onderwerpen (ethiek, privacy, security en useability) worden daarbij besproken.

Oud

 1. De user stories zijn vertaald naar een passend, eenduidig en volledig ontwerp (sluit aan op wensen en eisen).
 2. Er is gebruik gemaakt van relevante of toepasselijke schematechnieken (bijv. activiteitendiagram, klassendiagram, ERD, use case diagram).
 3. De gemaakte keuzes in het ontwerp zijn onderbouwd met steekhoudende argumenten, waarbij rekening is gehouden met bijv. ethiek, privacy en security.

Verandering

 1. User story's zijn niet meer verplicht

K1W3 - Realisatie

Nieuw

 1. Er is voldoende inhoud van de functionaliteit gerealiseerd binnen de gestelde/geplande tijd.
  • Er is minimaal 40 uur (netto) aan de realisatie gewerkt.
 2. De opgeleverde functionaliteiten voldoen aan de eisen en wensen.
  • De user stories en eisen en wensen zijn voor minimaal 80% gerealiseerd. Eventuele afwijkingen zijn gedocumenteerd in de planningsvoortgang.
 3. De kwaliteit van de code is goed.
  • Code bevat eigen toegevoegd commentaar.
  • Identation (inspringen) van code is correct.
  • Naamgeving van variabelen, objecten en functies is consistent.
 4. Versiebeheer is effectief toegepast.
  • Er zijn ten minste 3 oude versies van het project aanwezig. Deze versies moeten de geschiedenis van de code laten zien. (dus 3 versies die allemaal van één dag zijn is niet goed).

Oud

 1. Er is voldoende inhoud van de user stories gerealiseerd binnen de gestelde/geplande tijd.
 2. De opgeleverde functionaliteiten voldoen aan de eisen en wensen.
 3. De kwaliteit van de code is goed. Dit uit zich onder andere in: structuur van de code, validatie, efficiëntie, foutafhandeling en terugkoppeling, security (veilig programmeren). 
 4. De code is opgesteld volgens code conventions.
 5. De code is verzorgd, leesbaar, gestructureerd en voorzien van zinvol commentaar.
 6. Versiebeheer is effectief toegepast.

Verandering

 1. User story's zijn niet meer verplicht.
 2. Kwaliteit van de code is één punt (geen code conventions meer).

K1W4 - Testen

Nieuw

 1. De testcases in het testplan sluiten aan op de functionaliteit en bevatten alle scenario's.
  • Er zijn minimaal 5 scenario's nauwkeurig beschreven. Per test zijn 3 variaties beschreven. Er worden dus minimaal 15 testen uitgevoerd.
 2. De kandidaat heeft voor alle toegewezen of geplande functionaliteit testscenario's of testcases gemaakt.
  • Alle functionaliteiten worden door de testen 'geraakt'.
 3. De kandidaat voert de testactiviteiten correct en volgens het testplan uit. 
 4. Het testrapport bevat testresultaten van alle functionaliteiten. Alle resultaten worden voorzien van de juiste conclusies.

Oud

 1. De testcases in het testplan sluiten aan op de user stories en bevatten alle scenario's.
 2. De stappen, het gewenste resultaat en testdata zijn benoemd. Niet alleen het hoofdscenario, maar ook alternatieve scenario's. 
 3. De stappen, het gewenste resultaat en testdata zijn benoemd. Niet alleen het hoofdscenario, maar ook alternatieve scenario's. 

Verandering

 1. User stories zijn er uit.
 2. Testplan moet alles omvatten.
 3. Uitvoering is apart punt (weegt zwaarder).
 4. Conclusies zijn niet meer verplicht.

K1W5 - Verbeteren

Nieuw

 1. Analyseert systematisch alle beschikbare informatiebronnen voor mogelijke aanpassingen aan de software.
 2. Interpreteert en vertaalt wensen, reacties, testresultaten en/of meldingen naar realiseerbare verbetervoorstellen.
 3. Stelt vast welke werkzaamheden benodigd zijn, evenals een haalbare planning. 

Oud

 1. De juiste verbetervoorstellen zijn gedaan vanuit het testen.
 2. De juiste verbetervoorstellen zijn gedaan vanuit de oplevering.
 3. De juiste verbetervoorstellen zijn gedaan vanuit de reflectie.

Verandering

 1. Onderscheid tussen de bronnen minder relevant.
 2. Verbetervoorstellen dienen realiseerbaar te zijn.
 3. Planning voor verbetervoorstellen.
 4. Er worden bronnen geraadpleegd om tot goede verbetervoorstellen te komen.

Kerntaak 2

K2W1 - Overleggen

Nieuw

 1. De kandidaat neemt actief deel aan het overleg waarbij relevante onderwerpen worden ingebracht en de juiste vragen worden gesteld. 
 2. De kandidaat stemt regelmatig en tijdig af met projectteamleden en opdrachtgever over de voortgang en eventuele knelpunten.
 3. De gemaakte afspraken zijn eenduidig vastgelegd.
 4. De kandidaat houdt zich aan gemaakte afspraken.

Oud

 1. De kandidaat neemt actief deel waarbij relevante onderwerpen worden ingebracht en de juiste vragen worden gesteld.
 2. De kandidaat stemt regelmatig en tijdig af met projectteamleden en opdrachtgever over de voortgang en eventuele knelpunten.
 3. De gemaakte afspraken zijn eenduidig vastgelegd.
 4. De kandidaat houdt zich aan gemaakte afspraken.

Verandering

Geen.

K2W2 - Presenteren

Nieuw

 1. De kandidaat legt de functionaliteiten uit met een goed opgebouwd en met argumenten onderbouwd verhaal.
 2. De kandidaat stemt de stijl van communiceren en de presentatiemiddelen af op de toehoorders.
 3. De kandidaat beantwoordt vragen met steekhoudende argumenten. 

Oud

 1. De kandidaat presenteert een overtuigend, duidelijk, beargumenteerd verhaal, afgestemd op de doelgroep.
 2. De kandidaat stelt gerichte vragen om te controleren of de betrokkenen goed geïnformeerd zijn over het opgeleverde werk.
 3. De kandidaat reageert adequaat op feedback.

Verandering

 1. Presentatie gaat over project.
 2. Geen verplichte vragen meer tijdens presentatie.
 3. Geen beoordeling op de reactie op feedback.
 4. Vragen worden beantwoord én onderbouwd.

K2W3 - Reflectie

Nieuw

 1. De kandidaat benoemt zowel positieve- als verbeterpunten van het proces van zowel eigen als teamprestaties.
 2. De kandidaat reageert actief op ontvangen feedback

Oud

 1. De kandidaat benoemt  zowel positieve als verbeterpunten van het proces van zowel eigen als teamprestaties.
 2. De kandidaat reageert adequaat op de ontvangen feedback.
 3. De kandidaat heeft een proactieve houding tijdens reflectiemeetings.

Verandering

 1. Meetings zijn niet meer van toepassing.

--