Skip to main content

Examen Rubics

Examen Rubics

Portfolio-examen SPL Rubics  SD_SD20_PF1_B1-K1-K2_2v1.

K1W1 - Planning

 1. De uitgangspunten zijn juist verwerkt (Definition of done) en de eisen en wensen zijn verwerkt in de user stories.
 2. De user stories voldoen aan de criteria (wie, wat, waarom en realistisch).
 3. Op basis van de user stories is een complete en realistische planning gemaakt.
 4. De voortgang is bewaakt en de juiste keuzes/afwegingen zijn gemaakt op basis van prioriteiten.

K1W2 - Ontwerp

 1. De user stories zijn vertaald naar een passend, eenduidig en volledig ontwerp (sluit aan op wensen en eisen).
 2. Er is gebruik gemaakt van relevante of toepasselijke schematechnieken (bijv. activiteitendiagram, klassendiagram, ERD, use case diagram).
 3. De gemaakte keuzes in het ontwerp zijn onderbouwd met steekhoudende argumenten, waarbij rekening is gehouden met bijv. ethiek, privacy en security.

K1W3 - Realisatie

 1. Er is voldoende inhoud van de user stories gerealiseerd binnen de gestelde/geplande tijd.
 2. De opgeleverde functionaliteiten voldoen aan de eisen en wensen.
 3. De kwaliteit van de code is goed. Dit uit zich onder andere in: structuur van de code, validatie, efficiëntie, foutafhandeling en terugkoppeling, security (veilig programmeren). 
 4. De code is opgesteld volgens code conventions.
 5. De code is verzorgd, leesbaar, gestructureerd en voorzien van zinvol commentaar.
 6. Versiebeheer is effectief toegepast.

K1W4 - Testen

 1. De testcases in het testplan sluiten aan op de user stories en bevatten alle scenario's.
 2. De stappen, het gewenste resultaat en testdata zijn benoemd. Niet alleen het hoofdscenario, maar ook alternatieve scenario's. 
 3. De stappen, het gewenste resultaat en testdata zijn benoemd. Niet alleen het hoofdscenario, maar ook alternatieve scenario's. 

K1W5 - Verbeteren

 1. De juiste verbetervoorstellen zijn gedaan vanuit het testen.
 2. De juiste verbetervoorstellen zijn gedaan vanuit de oplevering.
 3. De juiste verbetervoorstellen zijn gedaan vanuit de reflectie.

K2W1 - Overleggen

 1. De kandidaat neemt actief deel waarbij relevante onderwerpen worden ingebracht en de juiste vragen worden gesteld.
 2. De kandidaat stemt regelmatig en tijdig af met projectteamleden en opdrachtgever over de voortgang en eventuele knelpunten.
 3. De gemaakte afspraken zijn eenduidig vastgelegd.
 4. De kandidaat houdt zich aan gemaakte afspraken.

K2W2 - Presenteren

 1. De kandidaat presenteert een overtuigend, duidelijk, beargumenteerd verhaal, afgestemd op de doelgroep.
 2. De kandidaat stelt gerichte vragen om te controleren of de betrokkenen goed geïnformeerd zijn over het opgeleverde werk.
 3. De kandidaat reageert adequaat op feedback.

K2W3 - Reflectie

 1. De kandidaat benoemt  zowel positieve als verbeterpunten van het proces van zowel eigen als teamprestaties.
 2. De kandidaat reageert adequaat op de ontvangen feedback.
 3. De kandidaat heeft een proactieve houding tijdens reflectiemeetings.

--